Để thay đổi thói quen, hãy lập một quyết định lý trí, rồi thực hiện hành vi mới
Thích0

Để thay đổi thói quen, hãy lập một quyết định lý trí, rồi thực hiện hành vi mới